Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o. o.

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o. o.

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o. o.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy że Zarząd Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej odwołał pracę zdalną i wprowadził pracę rotacyjną.

Kim jesteśmy

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. zawiązana została aktem notarialnym z dnia 12 maja 1995 roku jako spółka Skarbu Państwa pod firmą Polska Korporacja Eksportowa sp. z o.o. z kapitałem zakładowym w kwocie 4.000 zł.

W dniu 27 lutego 1996 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jej Firma została zmieniona na Międzynarodową Korporację Gwarancyjną sp. z o.o.

about-img

Międzynarodowa
Korporacja
Gwarancyjna sp. z o. o.


ul. Św. Barbary 1
00-686 Warszawa

NIP: 526-10-27-526
REGON: 011119534

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 107392

Kapitał zakładowy:
342.704.200 PLN

W dniu 04 kwietnia 1996 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podwyższyło kapitał z kwoty 4 tysięcy zł do 254,54 mln zł przez utworzenie nowych udziałów w zamian za aport w postaci 100 % akcji Polskiego Funduszu Gwarancyjnego S.A.. W ramach kolejnych podwyższeń kapitału akcjami spółek AGROS HOLDING S.A, ANIMEX S.A., UNITRA S.A. kapitał zakładowy MKG wzrósł do kwoty 342,7 mln zł na dzień 14 września 1996 roku.

Przedmiotem działalności spółki było:


  • nawiązywanie współpracy z organizacjami państw Europy Środkowo-Wschodniej, których przedmiotem działania jest tworzenie systemów finansowania i zabezpieczenia międzynarodowej wymiany handlowej oraz realizacja przedsięwzięć gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.
  • powoływanie instytucji międzynarodowej koordynującej działalność narodowych funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych państw Europy - Środkowo - Wschodniej.
  • organizowanie źródeł finansowania i zabezpieczenia realizacji kontraktów handlowych i inwestycyjnych w obrocie z zagranicą.
  • kapitałowe i organizacyjne wspieranie przedsięwzięć gospodarczych służących proeksportowej restrukturyzacji gospodarki.

Obecnie działalność spółki koncentruje się na maksymalnie efektywnym zarządzaniu posiadanym majątkiem.

MKG jest udziałowcem i akcjonariuszem następujących podmiotów:


  • Unitra Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A., Warszawa - 31,97 % akcji w kapitale zakładowym.
  • Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie - 53,62% udziałów w kapitale zakładowym.

Władze MKG


Karol Rabenda
PREZES ZARZĄDU


Mariola Skłodowska - Hończar
PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ


Paweł Durzyński
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ


Joanna Senkowska
SEKRETARZ


Zbigniew Matuszczak
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ


Dariusz Brakoniecki
CZŁONEK RADY NADZORCZEJNadzór właścicielski


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Nowy Świat 6/12

00-497 Warszawa


Aktualności


INFORMACJA O WYŁONIENIU OFERENTA W PRZETARGU


Uprzejmie informujemy że w pisemnym przetargu ofertowym przeprowadzonym w dniu 22.01.2020 r. na oddanie do odpłatnego korzystania i pobierania pożytków (dzierzawa), na okres 5 lat, nieruchomość gruntową położoną w województwie Pomorskim, powiecie puckim, gmina Krokowa, miejscowość Karwieńskie Błota, obręb 0007 składającą się z działek 604/1, 608/2, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7 objętych księgą wieczystą nr KW GD2W/00028933/5 o łącznej powierzchni 126,8342 HA należącej do Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej została wybrana oferta Spółki Fieldstone Investments II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

INFORMACJA O POWOŁANIU PROKURENTA


W dniu 1 marca 2021 roku Zarząd Spółki na funkcję prokurenta samoistnego powołał Pana Szczepana Barszczewskiego.

Z dniem 31 stycznia 2021 roku Pani Katarzyna Pierścieniak przestała pełnić funkcję prokurenta samoistnego.

W dniu 1 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki na funkcję prokurenta samoistnego powołał Panią Katarzynę Pierścieniak.


Kontakt z nami


Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o. o.

ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa

tel: 739 000 751

Sekretariat: sekretariat@mkg.com.pl

Księgowość: ksiegowosc@mkg.com.pl